plen

1.„Pomoc materialna” (stypendia socjalne) – jak otrzymać stypendium socjalne:
W ramach świadczeń wypłacanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi dla uczniów są stypendia socjalne i zasiłki losowe.
Stypendia socjalne (szkolne) są przyznawane uczniom których rodziny dotknięte są  w ciężką sytuacją materialną, a także uczniom, którzy :
- są mieszkańcami Gminy Białobrzegi
- są uczniami placówek publicznych i niepublicznych,
- nie ukończyli 25 roku życia
Szczegółowo, o tym, komu przysługuje stypendium mówi art. 90b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572  z późn. zm.)
Podstawą do ubiegania się o taką pomoc jest miesięczna wysokość dochodu gospodarstwa domowego netto, która w roku szkolnym 2015/2016  nie może przekroczyć 456 zł netto na członka rodziny.


Stypendia szkolne dla uczniów przyznawane są w formie całkowitego lub częściowego  pokrycia kosztów, jakie uczeń musiał ponieść w związku z uczestniczeniem w zajęciach edukacyjnych prowadzonych w ramach planu nauczania (w tym wyrównawczych) ale też wykraczających poza ten plan, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, dotyczących w szczególności:
- zakupu podręczników (wyjątek stanowi klasa I, II i IV szkoły podstawowej oraz I klasy gimnazjum uczniowie otrzymają darmowe książki), lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, programów komputerowych i innych pomocy edukacyjnych,
- zakupu przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów, stroju i obuwia na zajęcia wychowania fizycznego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę,
- opłat za udział w zajęciach nauki języków obcych lub innych zajęciach edukacyjnych,
- opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach (wyjazdach) do kin, teatrów lub innych imprezach organizowanych przez szkołę;  
- opłat wymaganych przez szkołę;
- kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym opłat za internat lub bursę oraz opłat za przejazdy z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem – dotyczy to uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

 

Powyższe zakupy i poniesione opłaty muszą być udokumentowane poprzez przedstawienie  oryginałów rachunków, faktur lub innych dowodów wpłat, wystawionych na nazwisko i imię rodzica/opiekuna prawnego lub nazwisko i imię pełnoletniego ucznia, Wszelkie dowody zakupu powinny być wystawione z datą nie wcześniejszą niż sierpień 2015 roku.
Zwrot kosztów zakupu określonych artykułów w ramach stypendium szkolnego nastąpi wyłącznie na podstawie przedstawionych imiennych faktur lub rachunków wystawionych na wnioskodawcę.

Ponadto stypendia szkolne mają postać pomocy rzeczowej, w szczególności zakupu podręczników, lektur szkolnych i innych książek niezbędnych do procesu edukacyjnego, przyborów szkolnych, plecaków, stroju i obuwia sportowego oraz innego wyposażenia wymaganego przez szkołę.
Stypendium szkolne udzielone w tej formie, będzie realizowane przez zakup i przekazanie rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletnim uczniom, za pokwitowaniem, przedmiotów pomocy rzeczowej
Aby otrzymać stypendium, rodzic, opiekun prawny lub pełnoletni uczeń musi złożyć odpowiedni wniosek w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach – pokój nr 55 - (załącznik nr1), w terminie od 1 września do 15 września bieżącego roku. Jeśli w rodzinie jest więcej dzieci uczących się, na każde dziecko należy złożyć osobny wniosek w tym samym terminie.
Do wniosku o należy dołączyć odpowiednie dokumenty umożliwiające określenie miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie – w zależności , które dokumenty dotyczą  wnioskodawcy (zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - t.j. Dz. U. z 2013 r.poz. 182 z późn. zm.) za miesiąc sierpień 2015 r. :
- zaświadczenie o dochodach netto i/lub
- decyzja z MOPS o pobieranych świadczeniach rodzinnych i/lub
- nakaz płatniczy i/lub,
- odcinek emerytury lub renty i/lub,
- dokument poświadczający pobierane alimenty i/lub
- zaświadczenie z PUP o statusie osoby bezrobotnej i/lub
-  w przypadku osoby podejmującej prace dorywcze dopuszcza się możliwość złożenia oświadczenia  – załącznik nr 2

Pliki do ściągnięcia:
Załącznik nr 1 - Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o dochodzie z prac dorywczych

 

Zasiłek szkolny – to druga forma wsparcia w postaci świadczeń wypłacanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi dla uczniów .
Zasiłek ten przysługuje uczniowi  znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, z powodu zdarzenia losowego, w szczególności: klęski żywiołowej, nagłej bądź długotrwałej choroby w rodzinie ucznia, śmierci rodzica/opiekuna prawnego, utraty zatrudnienia przez rodzica/opiekuna prawnego.

Zasiłek szkolny może być przyznany :
- jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego.
- w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym,
- raz lub kilka razy w roku szkolnym, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Zasiłek szkolny zostaje przyznany na wniosek – (załącznik 3), który należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Białobrzegi, w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu, pokój nr 55, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego. Do wniosku należy również dołączyć wszelkie dokumenty uzasadniające przyznanie zasiłku.

Przy ustalaniu wysokości zasiłku szkolnego bierze się pod uwagę ocenę skutków zdarzenia losowego i sytuację materialną rodziny, w której zamieszkuje uczeń. Natomiast nie bierze się pod uwagę miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia.
Wysokość zasiłku szkolnego w roku szkolnym 2015/2016 nie może przekroczyć jednorazowo 530 zł. Jest to kwota zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia  do ukończenia 18 roku życia.


Pliki do ściągnięcia:
Załącznik nr 3 – Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego

 

2.”Wyprawka szkolna”
„Wyprawka szkolna” na rok szkolny 2015/2016 to program pomocy uczniom, który jest kontynuacją poprzednich programów.
Pomoc ta, w postaci dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, jak również zakupu podręczników do kształcenia specjalnego, jest przyznawana uczniom przez dyrektorów szkół, do których uczęszczają uczniowie.


 „Wyprawka szkolna” przysługuje:
1. uczniom klas III szkoły podstawowej oraz klas III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz uczniom, którzy kontynuują naukę według nowej podstawy programowej na poziomie klasy IV technikum, u których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 574 zł netto.
2. uczniom niepełnosprawnym, bez względu na dochód, lecz posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: słabowidzących; niesłyszących; słabosłyszących; z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym; z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera; z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej. Wyjątek stanowią uczniowie niewidomi,  dla których podręczniki zapewniono w odrębnym trybie.
3. Poza tym, o „Wyprawkę  szkolną” mogą się ubiegać uczniowie (patrz punkt 1.), pochodzący z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, lecz tacy którzy znaleźli się w ciężkiej sytuacji życiowej takiej jak: ciężka choroba, sieroctwo, bezrobocie, wielodzietność, przemoc, alkoholizm lub narkomania w rodzinie (warunki te szczegółowo określa art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej)


Podstawą do skorzystania z tej  pomocy przez uczniów jest złożenie wniosku przez rodzica, opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w danym roku szkolnym. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub uzasadnienie trudnej sytuacji życiowej. Zwrot pieniędzy następuje po przedłożeniu dowodu zakupu (np. faktury VAT) lub oświadczenia o dokonanym zakupie.
Szczegółowe informacje na temat programu „Wyprawka szkolna” w roku szkolnym 2015/2016 znajdują się TUTAJ. (link do rozporządzenia RM z dnia 23 czerwca 2015, po tym jak już nie będzie projektem)

 

 

3. Zasiłki losowe
4. Darmowe podręczniki

Zgodnie z reformą podręcznikową na lata 2014 – 2017, w bieżącym roku szkolnym -  2015/2016 komplet podręczników i ćwiczeniówek sfinansowanych przez budżet państwa otrzymają uczniowie z klas I, II i IV szkoły podstawowej oraz I klasy gimnazjum. Zakupione przez państwo podręczniki służyć będą trzem kolejnym rocznikom uczniów.
Zapłacić trzeba będzie jedynie za podręczniki do przedmiotów nieobowiązkowych (np. etyka, religia, drugi język obcy).

Nieodpłatny komplet podręczników i ćwiczeń  w kolejnych latach odbiorą uczniowie:

  • 2016/2017 – III i V klasy szkoły podstawowej oraz II klasy gimnazjum,
  • 2017/2018 – VI klasy szkoły podstawowej oraz II klasa gimnazjum.

wifi4eu

szacowanie strat

azest res

ido

aplikacja mobilna

europark wislosan

bieg pilicy baner2017

smieci 2016

jzb

bialobrzegitv res

stop smog

opinia res

rodo

gazeta nowa logo

LPM logo 2018 rgb

 

Informacje archiwalne

 

logo archiwum

 

logo pilica logo starostwo logo straz  152901 logo zapilicze  115647 logo apteki
muw swm mp dzu logo pks
logo mjwpu logo policja  logo adoptuj  logo mikro  logo sanepid