Szanowni Państwo,

serdecznie zachęcamy do zapoznania się z narzędziami wsparcia dla przedsiębiorców oferowanymi przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A., spółkę zarządzającą Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN.

Wśród oferowanych produktów znajdują się: leasing operacyjny z karencją w spłacie i ponadnormatywnym okresem spłaty, pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP oraz pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym.

Wsparcie kierowane jest przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorstw, prowadzących pełną księgowość.

Wnioski można już składać online korzystając z poniższej strony: https://www.arp-tarcza.pl/

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem. Jeśli to możliwe, prosimy również o zamieszczenie informacji na Państwa portalach internetowych.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 2243) utworzona została Białobrzeska Podstrefa Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. Rozporządzenie weszło w życie 30 grudnia 2016 r.
W skład Podstrefy Białobrzegi weszły 23 działki o powierzchni 9,4284 ha podzielone na 6 kompleksów, w południowo zachodniej części miasta. Są one zlokalizowane między ulicami Kościelną i ulicą Rzemieślniczą. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego tereny te są przeznaczone pod zabudowę usługową i przemysłwo – składową. Teren posiada doskonały układ komunikacyjny – działki przylegają do DK 48 Tomaszów Mazowiecki – Koc, która łączy się poprzez węzeł Białobrzegi-Południe, w odległości 2 km z drogą ekspresową S7 (ok. 70 km od Warszawy). Droga krajowa 48 umożliwia sprawny dojazd w kierunku zachodnim do drogi S8 i dalej autostrady, zaś w kierunku wschodnim dojazd do DK19 i dojazd do przejść granicznych na wschodniej granicy państwa.
 

Teren objęty podstrefą
teren1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan zagospodarowania przestrzennego terenu objętego podstrefą

teren2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 https://baza.paih.gov.pl/offer/detail/14-125

 

 

Instytucją zarządzającą TSSE EURO-PARK WISŁOSAN jest jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa utworzona w 1991 r – Agencja Rozwoju Przemysłu SA.

 

kim jestesmy

 

 

 

 

 

Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK WISŁOSAN, zgodnie z delegacją Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, jest obszarem inwestycyjnym zarządzanym przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie. Aktualnie dysponuje obszarem w 3 województwach, na którym udzielane są decyzje o wsparciu dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest spółką prawa handlowego ze 100% udziałem Skarbu Państwa. Od lat wspiera procesy restrukturyzacyjne polskich przedsiębiorstw, a także oferuje szeroki pakiet instrumentów finansowych w postaci pożyczek, poręczeń, obligacji i pomocy publicznej.

TSSE EURO-PARK WISŁOSAN działa na polskim rynku od roku 1997. Dotychczas udzieliła pomocy publicznej dla blisko 400 projektów, w ramach których przedsiębiorcy utworzyli ponad 24 tys. miejsc pracy. Firmy wybudowały nowe obiekty przemysłowe lub gruntownie zmodernizowały istniejące zakłady. ARP S.A. prowadzi i finansuje również własne projekty inwestycyjne. Na terenie TSSE sfinansowała m.in. budowę 8 hal produkcyjnych oraz zmodernizowała infrastrukturę na kwotę ponad 200 mln zł. W trakcie realizacji są kolejne hale produkcyjno magazynowe z zapleczem administracyjnym. TSSE była aktywnym uczestnikiem kluczowych projektów dla polskiej gospodarki, tj. powstania parku przemysłowego LG w Kobierzycach pod Wrocławiem, restrukturyzacji Huty Stalowa Wola czy radomskiego „Łucznika”.

Nasze lokalizacje

 

 

 

 

 

Obszar zarządzany przez ARP S.A. obejmuje 35 powiatów ziemskich i grodzkich, w tym 261 gmin zlokalizowanych w województwach: podkarpackim, lubelskim i mazowieckim.

Podkarpackie: powiaty: niżański, m. Tarnobrzeg, tarnobrzeski, m. Przemyśl, przemyski, stalowowolski

Lubelskie: powiaty: bialski, m. Biała Podlaska, biłgorajski, chełmski, m. Chełm, hrubieszowski, janowski, krasnostawski, kraśnicki, łęczyński, łukowski, opolski, parczewski, radzyński, rycki, tomaszowski, włodawski, zamojski, m. Zamość

Mazowieckie: powiaty: białobrzeski, garwoliński, grójecki, kozienicki, lipski, miński, siedlecki, m. Siedlce, zwoleński, m. Radom

W ramach obszaru TSSE, zgodnie z rządową Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, 15 miast średnich objętych zostało statusem miast tracących swoje funkcje społeczno-gospodarcze. Dla tych miast znacząco obniżono minimalne progi inwestycyjne. W naszym obszarze są to miasta: Nisko, Przemyśl, Stalowa Wola, Tarnobrzeg, Biała Podlaska, Biłgoraj, Chełm, Hrubieszów, Krasnystaw, Kraśnik, Radzyń Podlaski, Tomaszów Lubelski, Zamość, Kozienice i Radom.

Inwestor w ramach udzielonego wsparcia na nowe inwestycje otrzymuje pomoc publiczną w formie ZWOLNIENIA Z PODATKU DOCHODOWEGO na:

1W przypadku inwestycji dużego przedsiębiorcy na terenie woj. mazowieckiego, nowa inwestycja może dotyczyć tylko nowej działalności.

Decyzja o wsparciu jest decyzją administracyjną, udzielaną zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego. Analogicznie do wydawanych dotychczas zezwoleń na działalność gospodarczą na terenie SSE, również nowe decyzje nie obejmują katalogu działań związanych np. z produkcją koncesjonowaną, handlem, energetyką, hutnictwem, transportem czy też usługami finansowo-ubezpieczeniowymi. Szczegółowy zakres działalności wyłączonej z uzyskania wsparcia opisuje Rozporządzenie RM w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji.

Decyzję o wsparciu wydaje się na czas oznaczony. Na obszarze TSSE wynosi on 12 lat dla nowych inwestycji zlokalizowanych w woj. Mazowieckim (10 lat w powiecie grójeckim) oraz 15 lat dla projektów na terenie woj. podkarpackiego i lubelskiego. Natomiast na terenie SSE utworzonych na mocy przepisów Ustawy z 1994 r. obowiązuje okres 15 lat.

Intensywność wsparcia będzie zależała od poziomu bezrobocia w powiecie oraz od wielkości przedsiębiorcy. Maksymalna intensywność pomocy wynosi:

w woj. podkarpackim i lubelskim - 50% dla dużych przedsiębiorców, 70 i 60% dla firm z sektora MŚP,

w woj. mazowieckim odpowiednio - 35, 55 i 45% (20, 30 i 40% dla powiatu grójeckiego)

W celu uzyskania decyzji o wsparciu, przedsiębiorca winien spełnić łącznie minimalne kryteria ilościowe związane z danym projektem oraz 5 wybranych kryteriów jakościowych w przypadku inwestycji w woj. Mazowieckim (6 kryteriów dla powiatu grójeckiego) lub 4 kryteria dla woj. lubelskiego i podkarpackiego.

Kryteria ilościowe: wydatki inwestycyjne uzależnione są od stopy bezrobocia i wielkości przedsiębiorstwa (obniżone dla firm MŚP, SSC i B+R), zróżnicowane dla poszczególnych powiatów. Przedsiębiorca dokonuje wyboru z n/w katalogu kryteriów jakościowych.

Kryteria jakościowe:
- projekty wspierające konkurencyjne branże
- przynależność przedsiębiorcy do krajowego klastra kluczowego
- prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej
- tworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy
- dbałość o środowisko naturalne i czystą produkcję
- podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników i współpraca
- ze szkołami branżowymi
- działania w zakresie opieki nad pracownikiem (dodatkowe świadczenia)
- posiadanie statusu mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy-osiągnięcie odpowiedniego poziomu sprzedaży poza Polską
- lokalizacja inwestycji w mieście średnim tracącym funkcje społ.-gosp. lub gminie z nim graniczącej

planujesz

 

 

 

 

 

- nabycie gruntu lub prawa wieczystego użytkowania
- nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych
- rozbudowę lub modernizację istniejących środków trwałych
- nabycie wartości niematerialnych i prawnych
- najem lub dzierżawę gruntów, budynków i budowli
- skontaktuj się z nami w celu uzyskania decyzji o wsparciu.

krotko

 

 

 

 

 

Po stronie przedsiębiorcy:

  • 1. Zadzwoń lub prześlij zapytanie ofertowe.
  • 2. Wypełnij i prześlij formularz „Wniosek o wydanie decyzji o wsparciu”.

Po stronie zarządzającego obszarem:

  • 1. Weryfikacja wniosku przez zarządzającego obszarem.
  • 2. Ustalenie wysokości i warunków dostępnej pomocy publicznej.
  • 3. Wydanie przedsiębiorcy decyzji o wsparciu.

Decyzję o wsparciu wydaje zarządzający TSSE EURO-PARK WISŁOSAN – Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie, w imieniu ministra właściwego ds. gospodarki. Decyzja jest udzielana w ciągu 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku do zarządzającego danym obszarem. Okres wsparcia jest liczony od dnia wydania decyzji o wsparciu

podstawa

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. 2018 poz. 1162)


ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz. U. 2018 poz. 1713)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym (Dz. U. 2018 poz. 1698)


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie powierzenia zarządzającemu TSSE EURO-PARK WISŁOSAN wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu (Dz. U. 2018, poz. 1711)

 

 

Baner Portal strona 1Logo muzeum photoaidcom invert

logo UE rgb 1 2

 

rfrg

 

22208 ASYSTENT OSOBY NIEPE NOSPRAWNEJ tekst

679gison sip2

 

czyste powiet

ulotka1f STRstop smog

airly

wifi4eu

azest res

europark wislosan

smieci 2016

opinia res

rodo

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 1

LPM logo 2018 rgb

 imagesppobranea

logo pilica logo starostwo logo straz  152901 logo zapilicze  115647 logo apteki
muw swm mp dzu logo pks
logo mjwpu logo policja  eUS mix ost4  logo mikro  logo sanepid