UWAGA - od 01 września 2019 zmiana zasad segregacji odpadów - więcej informacji TUTAJ

 

Od 1 marca 2019 r. zmianie ulegają stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z uchwałą nr IV/015/2018 Rady Miasta i Gminy od 1 marca 2019 roku obowiązują nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi (szczegóły w Informacji o stawkach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi). Do dnia 28 lutego 2019 roku obowiązują dotychczasowe opłaty.

Od 1 stycznia 2016 r. stawki opłat będą wynosiły:

Gospodarstwo domowe Odpady gromadzone selektywnie Odpady gromadzone nieselektywnie
Gospodarstwo jednoosobowe

20,00 zł miesięcznie

40,00 zł miesięcznie

Gospodarstwo dwuosobowe

35,00 zł miesięcznie

70 zł miesięcznie

Gospodarstwo trzyosobowe i więcej

50,00 zł miesięcznie

100 zł miesięcznie

Terminy wnoszenia opłat nie ulegają zmianie . Zmiana stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji przez właścicieli nieruchomości. Zgodnie z art. 6 m ust 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach burmistrz zawiadamia właścicieli nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki i danych zawartych w deklaracji. Zawiadomienia nie zostaną wysłane do tych właścicieli nieruchomości, wobec których gmina wydała decyzję o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Takie osoby winny przedłożyć do Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym, w której wyliczona zostanie opłata z uwzględnieniem nowej stawki opłaty.

Jednocześnie przypominamy, że zmianę danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (przeprowadzka osób, narodziny dziecka, zgon osoby, sposób gromadzenia odpadów) właściciel nieruchomości obowiązany jest zgłosić poprzez złożenie nowej deklaracji w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

 

ZMIANA WZORU DEKLARACJI NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH
Od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Formularz został zmieniony uchwałą Rady Miasta i Gminy Białobrzegi Nr XI/099/2015  z dnia 29 października 2015 r. Formularze nowych deklaracji są dostępne w siedzibie Urzędu  Miasta i Gminy w Białobrzegach, Wydział Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Gruntami i Odpadów Komunalnych oraz do pobrania (link poniżej).

UWAGA ! Nowy formularz dotyczy wszystkich deklaracji składanych od 1 stycznia 2016 r.. Wcześniej złożone deklaracje są ważne i nie wymagają zmiany.

 

ODPADY KOMUNALNE – DOMKI LETNISKOWE
Zgodnie ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zmianami) zmieniają się zasady gospodarowania odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe. Nowe zasady obowiązują od 1 stycznia 2016 r.
Ustalona została roczna ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe w wysokości :

- 150,00 zł  jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny
- 300,00 zł jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

 

W/w opłatę uiszcza się bez wezwania raz w roku, w terminie do 31 marca każdego roku, za rok  którego opłata dotyczy. W zamian za uiszczoną opłatę odbierane będą odpady komunalne powstające na terenie nieruchomości : odpady mokre oraz odpady suche , jeżeli właściciel nieruchomości zadeklaruje chęć segregowania odpadów. Odpady zbierane będą zgodnie z ustaloną częstotliwością i harmonogramem.


Właściciel nieruchomości wyposażony zostanie w pojemnik na odpady mokre, a także worki do selektywnej zbiórki odpadów (odpady suche).

Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest złożenie do Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dostępny jest w siedzibie Urzędu  Miasta i Gminy w Białobrzegach, Wydział Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Gruntami i Odpadów Komunalnych oraz do pobrania (link poniżej).

 

Zgodnie z uchwałą nr IV/015/2018 Rady Miasta i Gminy od 1 marca 2019 roku obowiązują nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi (szczegóły w Informacji o stawkach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi). Do dnia 28 lutego 2019 roku obowiązują dotychczasowe opłaty.

Informujemy, iż zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi  Nr 110/2015 z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy, przysługującego w zamian za święto przypadające w wolną sobotę, dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach dzień 24 grudnia 2015 r. będzie dniem wolnym od pracy.

Każdego roku na polskiej wsi dochodzi do bardzo dużej liczby wypadków. Pomimo iż ta liczba z roku na rok spada, nadal zawód rolnika należy do niebezpiecznych. Ryzyko wypadku śmiertelnego w rolnictwie jest prawie czterokrotnie wyższe niż poza rolnictwem. W ubiegłym roku na Mazowszu odnotowano 27 wypadków śmiertelnych, z czego połowa to wypadki spowodowane pod wpływem alkoholu. Szczególnie niebezpieczne są okresy wczesnej wiosny i lata. W okresie żniw następuje nagromadzenie prac polowych i zwiększenie wysiłku fizycznego. Zmęczenie oraz nieustanny pośpiech podczas wielogodzinnych prac polowych naraża rolnika na ryzyko zaistnienia wypadku. W najbliższych dniach rozpoczynają się żniwa. Właśnie wtedy dochodzi do największej liczby wypadków na wsi. Ulegają im zarówno osoby dorosłe jak i dzieci pozostawiane w tym okresie bez opieki.


Wielu rolników nie zauważa lub lekceważy niebezpieczeństwo. Skutkiem może być tragedia dla rodziny i strata dla gospodarstwa. Używane do pracy maszyny i narzędzia nie zawsze są w pełni sprawne technicznie i właściwie wyposażone, głównie w osłony części ruchomych. Bardzo groźne w skutkach jest czyszczenie, regulowanie oraz naprawianie pras kostkujących i belujących podczas ich pracy. Wkładanie rąk, nóg do pracującej prasy w celu poprawiania sznurka, pchnięcia wciąganej słomy lub siana prowadzi do pochwycenia kończyny i tułowia, co z reguły kończy się ciężkim uszkodzeniem ciała, amputacją kończyny, a nawet śmiercią.


W czasie transportu płodów rolnych takich jak ziarno zbóż, słoma, siano, rolnicy narażeni są na urazy wskutek upadków ze środków transportowych, uderzenia, przygniecenia przez ciężkie przedmioty takie jak elementy przyczep, podajników, ładowaczy oraz spadające z wysokości bele słomy i siana.

 

Oto kilka przykładów wypadków zaistniałych przy pracy rolniczej:
- gospodarz ciągnikiem sprzężonym z prasą zwijającą prasował słomę na polu. Kiedy aparat wiążący prasy nie podał sznurka, wysiadł z ciągnika, ale nie wyłączył silnika i napędu prasy. Manipulując przy aparacie wiążącym ręka została pochwycona i wciągnięta do bębna formującego baloty. Pomimo udzielonej pomocy medycznej, rolnik zmarł.
- podczas transportu słomy z pola do gospodarstwa syn rolnika siedział na schodkach wejściowych traktora. W pewnym momencie chłopiec spadł i został przejechany przez dwie przyczepy. Poniósł śmierć na miejscu.
- w stodole rolnik pobierał z beli słomę na ściółkę  dla trzody chlewnej. Przebywał na drabinie drewnianej opartej o bele słomy. Drabina przesunęła się a mężczyzna stracił równowagę upadając do tyłu na betonową posadzkę. Doznał poważnego urazu głowy, który doprowadził do zgonu.
- niewłaściwie zabezpieczona skrzynia przyczepy opadła na rolnika, który naprawiał przewód układu hydraulicznego. Poszkodowany zmarł.
- podczas przepędzania bydła jeden z byków odwrócił się do poszkodowanego i przycisnął go do ściany przebijając  rogiem brzuch. W wyniku doznanego urazu nastąpiła śmierć.

 

Do wielu tragedii dochodzi z podobnych przyczyn. W związku z powyższym każdego roku KRUS organizuje liczne szkolenia, konkursy i spotkania dla rolników, aby poszerzyć ich wiedzę w zakresie zasad BHP w rolnictwie. Niestety ofiarami wypadków na wsi są także dzieci. Wypadki z ich udziałem to najczęściej efekt nieuwagi, nieposłuszeństwa i braku wyobraźni. Eksperci radzą, by rodzice wydzielali osobne miejsce na zabawę dzieci na terenie gospodarstwa. Poza tym, angażując dzieci do pomocy w gospodarstwie, nie należy powierzać im prac przekraczających ich możliwości fizyczne i psychiczne. Należy też pamiętać o odpowiednim nadzorze najmłodszych. Zachęcamy do zapoznania się z wykazem prac, których nie powinny wykonywać dzieci do ukończenia lat 15 – stu. Wykaz dostępny jest na stronie internetowej KRUS – www.krus.gov.pl.

 

Baner Portal strona 1

 

baner Budżet obywatelski 1

 

Logo muzeum photoaidcom invert

logo UE rgb 1 2

 

rfrg

 

22208 ASYSTENT OSOBY NIEPE NOSPRAWNEJ tekst

679gison sip2

 

srodowisko

 

europark wislosan

smieci 2016

opinia res

rodo

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 1

 

 imagesppobranea

logo pilica logo starostwo logo straz  152901 logo zapilicze  115647 logo apteki
muw swm mp dzu logo pks
logo mjwpu logo policja  eUS mix ost4  logo mikro  logo sanepid