plen

Czytaj więcej...

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców objętych działaniem Lokalnej Grupy Działania „Zapilicze” informujemy iż : w dniu 17 maja 2016 roku, Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” reprezentowana przez Panią prezes Iwonę Śliwę, Panią skarbnik Agnieszkę Pośnik – Kamińską, podpisała w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego  w Warszawie umowę o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność w ramach PROW na lata 2014-2020.
Dokument Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Zapilicze” jest ważnym narzędziem zarządzania lokalnego, zawierającym scenariusz działań zmierzających do rozwoju powiatu białobrzeskiego. Lokalna strategia rozwoju na lata 2014-2020  dla obszaru LGD „Zapilicze” jest kontynuacją strategii wdrażanej w poprzednim okresie programowania na lata 2007-2013.

Kwota jaka została pozyskana na realizację LSR to 4 750 000 zł (cztery miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) z czego 50 % tj. (2 375 000 zł) przeznaczono na realizację celu „Aktywizacja zawodowa społeczności lokalnej” w zakresie podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej.

Pozostałe środki tj. 2 375 000 zł przeznaczono na realizację celu   „Aktywna i zintegrowana społeczność” poprzez działania takie jak :
a ) tworzenie i wspieranie grup integracji społecznej
b ) kultywowanie i promocja kultury i tradycji
c ) podnoszenie świadomości tożsamości lokalnej i kompetencji społecznych mieszkańców
d ) organizacja przedsięwzięć kulturalnych i rekreacyjnych
e ) doskonalenie ogólno dostępnej bazy społecznej
f) infrastruktura turystyczna i rekreacyjna
g ) dywersyfikacja dochodów w gospodarstwach rolnych

Beneficjenci:
1. Osoby fizyczne: UE, pełnoletnie, zamieszkałe na terenie LGD lub podejmujące/prowadzące działalność gospodarczą, której miejsce wykonywania wskazane w odpowiednim rejestrze znajduje się na tym obszarze.
2. Osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną, których siedziba bądź oddział znajduje się na terenie LGD z wyłączeniem województwa.

3. O grant w ramach projektu grantowego mogą ubiegać się także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące działalność oraz posiadające siedzibę na obszarze objętym LSR.
Umowa podpisywana jest z podmiotem, w skład którego wchodzi ta jednostka.

4. Grantobiorcy to podmioty nie prowadzące działalności gospodarczej i nie deklarujące jej podjęcia.

- Zasady dotyczące ustanawiania kryteriów wyboru operacji.
 • Wybór operacji do finansowania będzie miał charakter konkursu. Kryteria wyboru oraz zasady dokonywania ich zmian są określone przez LGD w lokalnej strategii rozwoju.
- Pomoc przyznawana jest pod warunkiem, że operacja realizuje wskaźniki zaplanowane w LSR.
-  Premiowane będą operacje spełniające jedno lub kilka z poniższych kryteriów:
• innowacyjne
• przewidujące zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu
• generujące nowe miejsca pracy (obowiązkowe dla operacji związanych z przedsiębiorczością)
• ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb grup defaworyzowanych określonych w LSR.
LGD „Zapilicze” zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosków. Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze LGD „Zapilicze” ul. Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi  w godz. 8.00-16.00.
Kontakt telefoniczny:  48-613-23-59 ; 696-461-198
Kontakt mailowy:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona www : www.zapilicze.pl

Od 1 marca 2019 r. zmianie ulegają stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z uchwałą nr IV/015/2018 Rady Miasta i Gminy od 1 marca 2019 roku obowiązują nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi (szczegóły w Informacji o stawkach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi). Do dnia 28 lutego 2019 roku obowiązują dotychczasowe opłaty.

Od 1 stycznia 2016 r. stawki opłat będą wynosiły:

Gospodarstwo domowe Odpady gromadzone selektywnie Odpady gromadzone nieselektywnie
Gospodarstwo jednoosobowe

20,00 zł miesięcznie

40,00 zł miesięcznie

Gospodarstwo dwuosobowe

35,00 zł miesięcznie

70 zł miesięcznie

Gospodarstwo trzyosobowe i więcej

50,00 zł miesięcznie

100 zł miesięcznie

Terminy wnoszenia opłat nie ulegają zmianie . Zmiana stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji przez właścicieli nieruchomości. Zgodnie z art. 6 m ust 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach burmistrz zawiadamia właścicieli nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki i danych zawartych w deklaracji. Zawiadomienia nie zostaną wysłane do tych właścicieli nieruchomości, wobec których gmina wydała decyzję o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Takie osoby winny przedłożyć do Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym, w której wyliczona zostanie opłata z uwzględnieniem nowej stawki opłaty.

Jednocześnie przypominamy, że zmianę danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (przeprowadzka osób, narodziny dziecka, zgon osoby, sposób gromadzenia odpadów) właściciel nieruchomości obowiązany jest zgłosić poprzez złożenie nowej deklaracji w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

 

ZMIANA WZORU DEKLARACJI NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH
Od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Formularz został zmieniony uchwałą Rady Miasta i Gminy Białobrzegi Nr XI/099/2015  z dnia 29 października 2015 r. Formularze nowych deklaracji są dostępne w siedzibie Urzędu  Miasta i Gminy w Białobrzegach, Wydział Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Gruntami i Odpadów Komunalnych oraz do pobrania (link poniżej).

UWAGA ! Nowy formularz dotyczy wszystkich deklaracji składanych od 1 stycznia 2016 r.. Wcześniej złożone deklaracje są ważne i nie wymagają zmiany.

 

ODPADY KOMUNALNE – DOMKI LETNISKOWE
Zgodnie ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zmianami) zmieniają się zasady gospodarowania odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe. Nowe zasady obowiązują od 1 stycznia 2016 r.
Ustalona została roczna ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe w wysokości :

- 150,00 zł  jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny
- 300,00 zł jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

 

W/w opłatę uiszcza się bez wezwania raz w roku, w terminie do 31 marca każdego roku, za rok  którego opłata dotyczy. W zamian za uiszczoną opłatę odbierane będą odpady komunalne powstające na terenie nieruchomości : odpady mokre oraz odpady suche , jeżeli właściciel nieruchomości zadeklaruje chęć segregowania odpadów. Odpady zbierane będą zgodnie z ustaloną częstotliwością i harmonogramem.


Właściciel nieruchomości wyposażony zostanie w pojemnik na odpady mokre, a także worki do selektywnej zbiórki odpadów (odpady suche).

Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest złożenie do Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dostępny jest w siedzibie Urzędu  Miasta i Gminy w Białobrzegach, Wydział Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Gruntami i Odpadów Komunalnych oraz do pobrania (link poniżej).

 

Zgodnie z uchwałą nr IV/015/2018 Rady Miasta i Gminy od 1 marca 2019 roku obowiązują nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi (szczegóły w Informacji o stawkach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi). Do dnia 28 lutego 2019 roku obowiązują dotychczasowe opłaty.

ido

aplikacja mobilna

europark wislosan

bieg pilicy baner2017

smieci 2016

jzb

bialobrzegitv res

kolektory 16032015

opinia res

rodo

gazeta nowa logo

LPM logo 2018 rgb

 

Informacje archiwalne

 

logo archiwum

 

logo pilica logo starostwo logo straz  152901 logo zapilicze  115647 logo apteki
muw swm mp dzu logo pks
logo mjwpu logo policja  logo adoptuj  logo mikro  logo sanepid