Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

26 – 800 Białobrzegi, Pl.  Zygmunta Starego 9, tel. 48 613 23 59, 696 461 198, www.zapilicze.pl

Ogłoszenie o naborze nr 4/2022

Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


Termin składania wniosków: 02.11.2022 r. do 16.11.2022 r. do godz.15.00

Miejsce składania wniosków: Lokalna Grupa Działania “Zapilicze” Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi

Wnioskodawca składa wniosek o przyznanie pomocy na obowiązującym formularzu wraz
z wymaganymi załącznikami. Wniosek składany jest w siedzibie LGD „Zapilicze” bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną w terminie i godzinach wskazanych w ogłoszeniu o naborze :

  1. a) w formie papierowej (oryginał i kopia),
  2. b) w formie elektronicznej ( na płycie CD lub DVD)

Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub elektronicznie nie będą uwzględniane. Złożenie wniosku potwierdza się na kopii pierwszej strony wniosku. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz liczbę załączników jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura LGD „Zapilicze”.

Zakres tematyczny : Podejmowanie działalności gospodarczej

Realizacja zakresu działań w ramach realizacji LSR

Cel ogólny: 1. Wielokierunkowy rozwój obszaru

Cel szczegółowy. 1.2 Aktywizacja zawodowa społeczności lokalnej

Przedsięwzięcia: 1.2.2 Zakładanie i rozwój przedsięwzięć gospodarczych

  • Forma wsparcia: premia w wysokości 60 tys. zł.
  • Limit dostępnych środków w ogłoszonym naborze : 83 521 euro / 334 084 zł

Wnioski będą przeliczane po bieżącym kursie euro po wpłynięciu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

 

Warunki udzielenia wsparcia:

Wniosek aby mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania musi spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,(Dz.U. z 2019 poz 664), a ponadto zostać uznany za zgodny z LSR,
w tym:

– złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia,

– zgodny z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków,

– zgodny z PROW na lata 2014-2020, w tym: zgodny z warunkami udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru oraz zgodny z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu
o naborze ,

– zakładać realizację celów głównych i szczegółowych LSR, poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników( załącznik nr 1do ogłoszenia o naborze)

Kryteria wyboru operacji stanowią załącznik nr 2 do ogłoszenia

Wymagane do osiągnięcia minimum punktowe to- 22 pkt

W przypadku dużej ilości wniosków spełniających warunki wsparcia, o możliwości uzyskania dofinansowania decyduje miejsce na liście rankingowej projektów.

W przypadku, gdy dwa wnioski uzyskają tą samą liczbę punktów, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie termin( dzień, godzina) złożenia wniosku w biurze LGD.

Wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji wniosku w/w działania dostępny jest we wniosku o przyznanie pomocy.

Dokumenty dodatkowe umożliwiające przyznanie punktów w oparciu o lokalne kryteria wyboru operacji, w tym:

  1. 1. Formularz uzasadnienia spełnienia kryterium – (załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze)
  2. 2. Dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium nr 8 – list intencyjny ( załącznik nr 4 do ogłoszenia o naborze)
  3. 3. Dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium nr 12- zobowiązanie wnioskodawcy (załącznik nr 5 do ogłoszenia)

Planowane do osiągnięcia wskaźniki stanowią załącznik nr 1 do ogłoszenia

Kryteria wyboru operacji stanowią załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia są dostępne na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

LGD „Zapilicze” zapewnia bezpłatne doradztwo i pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać w biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Zapilicze”: 26-800 Białobrzegi, ul. Pl. Zygmunta Starego 9 oraz pod numerami telefonów: 48 613 23 59, 696 461 198 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30., email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.


 

Baner Portal strona 1

 

baner Budżet obywatelski 1

 

Logo muzeum photoaidcom invert

logo UE rgb 1 2

 

rfrg

 

22208 ASYSTENT OSOBY NIEPE NOSPRAWNEJ tekst

679gison sip2

 

srodowisko

 

europark wislosan

smieci 2016

opinia res

rodo

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 1

 

 imagesppobranea

logo pilica logo starostwo logo straz  152901 logo zapilicze  115647 logo apteki
muw swm mp dzu logo pks
logo mjwpu logo policja  eUS mix ost4  logo mikro  logo sanepid