8842Gmina Białobrzegi w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego za 2020 rok sklasyfikowana została na 76 miejscu wśród gmin wiejsko-miejskich w Polsce. Z kolei w rankingu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej zajęła 44 miejsce wśród wszystkich gmin woj. mazowieckiego.

Wśród gmin miejsko-wiejskich w Polsce, których jest 642, Gmina Białobrzegi została sklasyfikowana - na bardzo wysokim - 76 miejscu za rok 2020. Dla przypomnienia w roku 2019 gmina zajęła 80 pozycję, a np. w roku 2016 zajmowała 235 miejsce. Warto zauważyć, że 76 miejsce Gminy Białobrzegi klasyfikuje ją najwyżej spośród wszystkich gmin miejsko-wiejskich w regionie radomskim i na 11 miejscu na Mazowszu.

Z kolei w rankingu przygotowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Urząd Statystyczny w Warszawie, którego celem jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego, Gmina Białobrzegi sklasyfikowana została na 44 miejscu wśród  wszystkich 314 samorządów gminnych woj. mazowieckiego. Jednocześnie została liderem w powiecie białobrzeskim.

Ranking finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce bazuje na danych ekonomicznych powszechnie dostępnych w każdej gminie. Bierze pod uwagę kilka wskaźników: udział dochodów własnych w dochodach ogółem; relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem; udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem; obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń; udział środków europejskich w wydatkach ogółem; relacja zobowiązań do dochodów ogółem; udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących. Zestawienie tych wskaźników daje ogólny obraz sytuacji finansowej w gminie.

Wśród wielu wskaźników branych pod uwagę w rankingu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i Urzędu Statystycznego w Warszawie,  są m. in.: średnioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2018–2020; średnioroczne wydatki majątkowe inwestycyjne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2018–2020; średnioroczny wskaźnik zadłużenia budżetów gmin w latach 2018–2020; wydatki bieżące budżetów gmin na administrację publiczną na 1 mieszkańca w 2020 r.; średnioroczne środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi na finansowanie programów i projektów unijnych stanowiące dochód budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2018–2020; liczba podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w REGON na 1000 ludności w wieku produkcyjnym w 2020 r.; wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021 – średni wynik w %; udział środków przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wydatkach bieżących budżetów gmin w 2020 r.; odsetek korzystających z sieci kanalizacyjnej w 2020 r.; wydatki bieżące na oświatę, wychowanie i opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3 na 1 mieszkańca w wieku przedprodukcyjnym w 2020 r.

9418

9419

  • do 8 lipca bck
  • kurs komp
  • czytamy ukr

 000ENE57FV4XD3BA C411

 

logo UE rgb 1 2

 bieg pilicy baner2022

 

679gison sip2

 

czyste powiet

ulotka1f STRstop smog

airly

wifi4eu

azest res

europark wislosan

 

smieci 2016

jzb

 

opinia res

rodo

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 1

LPM logo 2018 rgb

 

logo pilica logo starostwo logo straz  152901 logo zapilicze  115647 logo apteki
muw swm mp dzu logo pks
logo mjwpu logo policja  eUS mix ost4  logo mikro  logo sanepid