csm waving ukraine poland flag 260nw 605873639 bb33a451c6Osoby, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie ukraińskim uchodźcom na terenie gminy Białobrzegi od dnia 24 lutego 2022r, mogą ubiegać się o świadczenie pieniężne. Jego wysokość wynosi 40 zł na osobę dziennie.

Świadczenie pieniężne przyznawane jest za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – licząc od dnia przyjęcia do dnia złożenia wniosku – ale nie dłużej niż 60 dni. Jeśli dana osoba zapewnia obywatelowi Ukrainy zakwaterowanie i wyżywienie w okresie np. od 24 lutego i nadal zamierza je zapewniać, może wniosek złożyć już teraz. Otrzyma wówczas świadczenie wyłącznie za czas do momentu wypełnienia wniosku i załączonej imiennej karty uchodźcy, a na pozostały okres może złożyć kolejny w terminie późniejszym. Może także poczekać i złożyć jeden wniosek obejmujący cały okres zapewniania zakwaterowania i wyżywienia. Świadczenie jest wypłacane za okres nie dłuższy niż 60 dni.

Uwaga!

Wnioski wybiegające okresem świadczenia w przyszłość nie będą honorowane.

Wnioski o świadczenie pieniężne wraz z kartami osoby przyjętej do zakwaterowania można składać w Urzędzie Miasta i Gminy Białobrzegi, Plac Zygmunta Starego 9:

  • osobiście w kancelarii urzędu pok. 23 (poniedziałek–piątek w godz. 9.30–15.30);
  • elektronicznie za pomocą platformy e-PUAP – adres skrzynki podawczej: /94bu18agpg/SkrytkaESP (wniosek taki należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego);
  • drogą pocztową (przesyłką poleconą) na adres: Urząd Miasta i Gminy Białobrzegi, Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi.

Ubiegający się o świadczenie pieniężne składa oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Wnioski oraz karty będą weryfikowane z bazą danych prowadzoną przez  Gminne  Centrum Pomocy Ukrainie i w ramach czynności weryfikacyjnych możliwa jest wizja lokalna w miejscu zakwaterowania uchodźców podanym we wniosku. Podanie nieprawdy we wniosku będzie skutkowało wstrzymaniem wypłaty świadczenia dla wnioskodawcy. Wnioski będą rozpatrywane w terminie miesiąca od dnia złożenia w Urzędzie.

Składając wniosek o świadczenie pieniężne należy również złożyć nową (zmieniającą) deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odpowiadającą ilości osób wykazanych w przedmiotowym wniosku .

 

Wniosek o świadczenie pieniężne (edytowany np. Adobe Reader)

Karta Osoby Zakwaterowanej (edytowany np. Adobe Reader)

  • do 8 lipca bck
  • kurs komp
  • czytamy ukr

 000ENE57FV4XD3BA C411

 

logo UE rgb 1 2

 bieg pilicy baner2022

 

679gison sip2

 

czyste powiet

ulotka1f STRstop smog

airly

wifi4eu

azest res

europark wislosan

 

smieci 2016

jzb

 

opinia res

rodo

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 1

LPM logo 2018 rgb

 

logo pilica logo starostwo logo straz  152901 logo zapilicze  115647 logo apteki
muw swm mp dzu logo pks
logo mjwpu logo policja  eUS mix ost4  logo mikro  logo sanepid