INFO1Urząd Miasta i Gminy realizuje wypłaty świadczeń pieniężnych dla osób , które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie ukraińskim uchodźcom na terenie gminy Białobrzegi od dnia 24 lutego 2022. Jego wysokość wynosi 40 zł na osobę dziennie.

W związku z nowelizacją specustawy, która weszła w życie 29 kwietnia, świadczenie to będzie przysługiwać nie dłużej niż za okres 120 dni, od dnia przybycia obywatela Ukrainy do Polski.

Wnioski o świadczenie pieniężne wraz z kartami osoby przyjętej do zakwaterowania można składać w Urzędzie Miasta i Gminy Białobrzegi, Plac Zygmunta Starego 9:

  • osobiście w kancelarii urzędu pok. 23 (poniedziałek–piątek w godz. 9.30–15.30);
  • elektronicznie za pomocą platformy e-PUAP – adres skrzynki podawczej: /94bu18agpg/SkrytkaESP (wniosek taki należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego);
  • drogą pocztową (przesyłką poleconą) na adres: Urząd Miasta i Gminy Białobrzegi, Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi.

Ubiegający się o świadczenie pieniężne składa oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Wnioski oraz karty będą weryfikowane z bazą danych w systemie teleinformatycznym, w ramach czynności weryfikacyjnych możliwa jest wizja lokalna w miejscu zakwaterowania uchodźców podanym we wniosku. Podanie nieprawdy we wniosku będzie skutkowało wstrzymaniem wypłaty świadczenia dla wnioskodawcy. Wnioski będą rozpatrywane w terminie miesiąca od dnia złożenia w Urzędzie.

Uwaga!

Wnioski wybiegające okresem świadczenia w przyszłość oraz karty osób przyjętych do zakwaterowania bez nadanego numeru PESEL nie będą honorowane.

Składając wniosek o świadczenie pieniężne należy również złożyć nową (zmieniającą) deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odpowiadającą ilości osób wykazanych w przedmiotowym wniosku.

Wzór wniosku do pobrania PDF

 000ENE57FV4XD3BA C411

 

logo UE rgb 1 2

 bieg pilicy baner2022

 

679gison sip2

 

czyste powiet

ulotka1f STRstop smog

airly

wifi4eu

azest res

europark wislosan

 

smieci 2016

jzb

 

opinia res

rodo

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 1

LPM logo 2018 rgb

 

images

pobrane

logo pilica logo starostwo logo straz  152901 logo zapilicze  115647 logo apteki
muw swm mp dzu logo pks
logo mjwpu logo policja  eUS mix ost4  logo mikro  logo sanepid