Baner PPGRBurmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi ogłasza nabór uzupełniający w ramach projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR". Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, szkół średnich oraz oddziału zerówka spełniających poniższe kryteria

 

 1. uczeń zamieszkuje na terenie Gminy Białobrzegi w miejscowość, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej tj.: Brzeska Wola, Dąbrówka, Kamień, Okrąglik, Pohulanka, Stawiszyn lub Sucha;
 2. uczeń jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) Pani/Pana, który  pracował i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej;
 3. uczeń nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020, 2021, 2022), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy np. ARMIR, PCPR, PFRON, itp.;
 4. uczeń nie brał udziału w pierwszym naborze w ramach tego projektu (nie otrzymał laptopa).

Termin i miejsce złożenia wniosku:
Komplet dokumentów należy złożyć w terminie od 3 do 10 lutego 2023 r. w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach (Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi, pokój nr 23) w godzinach pracy urzędu tj. 7:30-15:30. Osoba do kontaktu: Sławomir Bielecki – Sekretarz Miasta i Gminy Białobrzegi, tel.: 48 386 3016

Zapraszamy uprawnione rodziny do składania wniosków.


UWAGA!
Złożenie wskazanych dokumentów nie jest równoznaczne z otrzymaniem wsparcia. Z powstałych oszczędności Gmina może przekazać maksymalnie 4 laptopy. Ze względu na ograniczenia ilościowe oraz krótki czas do rozliczenia projektu w przypadku wpływu więcej niż 4 kompletne i prawidło złożone wnioski o przyznaniu laptopów będzie decydowało losowanie.

Wszelkie dokumenty składane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego lub Oświadczenie dla ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność – które będzie podstawą do złożenia wniosku;
 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
 3. Oświadczenie o wyborze sprzętu, powiązania rodzinne i RODO;
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na weryfikację złożonego oświadczenia;
 5. Dokument potwierdzający fakt zatrudnienia w PPGR tj. świadectwo pracy, zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie, legitymacja ubezpieczeniowa, dowód osobisty (stary) z wpisem o zatrudnieniu, kartoteka wynagrodzeń, itp. ;
 6. kserokopia legitymacji szkolnej (jeżeli uczeń posiada), deklaracji zgłoszeniowej ZUS do ubezpieczenia, zaświadczenia ze szkoły lub inne dokumenty z których będzie wynikać adres zamieszkania ucznia oraz potwierdzenie nauki w szkole.

  Pliki do pobrania:

OŚWIADCZENIE DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO, które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminy

OŚWIADCZENIE UCZNIA SZKOŁY ŚREDNIEJ KTÓRY OSIĄGNĄŁ PEŁNOLETNOŚĆ, które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminy

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

OŚWIADCZENIE O WYBORZE SPRZĘTU

Oświadczenie - zgoda na weryfikację

Klauzula informacyjna RODO Ogólne zasady przetwarzania danych osobowychw ramach Funduszy Europejskich

Regulamin Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”

 

ue

 

kprm

 

 

 

Baner Portal strona 1Logo muzeum photoaidcom invert

logo UE rgb 1 2

 

rfrg

 

22208 ASYSTENT OSOBY NIEPE NOSPRAWNEJ tekst

679gison sip2

 

czyste powiet

ulotka1f STRstop smog

airly

wifi4eu

azest res

europark wislosan

smieci 2016

opinia res

rodo

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 1

LPM logo 2018 rgb

 imagesppobranea

logo pilica logo starostwo logo straz 152901 logo zapilicze 115647 logo apteki
muw swm mp dzu logo pks
logo mjwpu logo policja  eUS mix ost4  logo mikro  logo sanepid